Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Organist søges til Solbjerg Sogn

Organist til Solbjerg Sogn, Frederiksberg Provsti  

En fuldtidsstilling som organist ved Solbjerg Sogn, Frederiksberg Provsti, er ledig til besættelse pr. 1. april 2021 eller snarest derefter. Vi søger en konservatorieuddannet organist, der kan inspirere og medvirke til at løfte musikken i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Menighedsrådet vægter musikken højt og ønsker en organist, som kan videreføre og udvikle Solbjerg Kirkes lange tradition for et levende musikliv med en rig koncertvirksomhed af høj kvalitet, hvorfor vi søger en organist med gode og veldokumenterede faglige kvalifikationer.  

Organisten skal være koordinator for sognets kor og øvrige organistfunktioner, hvorfor vi vægter gode samarbejdsevner. Ligesom vi også forventer, at vedkommende kan bidrage til et godt og givende arbejds- og samarbejdsmiljø blandt præster og kirkens øvrige personale.

Sognet og kirken

Solbjerg sogn har 9460 indbyggere, hvoraf 6034 er medlemmer af folkekirken. Solbjerg Kirke er opført i 1908 og er beliggende på Howitzvej centralt på Frederiksberg med en bredt sammensat befolkning af erhvervsaktive, unge, børnefamilier og pensionister. Sognet er endvidere præget af nogle store uddannelsesinstitutioner. Kirken har derfor også en bred vifte af aktiviteter: Babysalmesang, salmerytmik, foredrag, seniorkor (Solbjerg Lag), koncerter og litteraturkreds. Ved kirken er ansat to præster, en organist, en kirketjener, en kordegn og har tilknyttet en medarbejder til at forestå de aktiviteter, der er rettet mod små børn.

Musikalske forhold

Orglet i Solbjerg Kirke er et velklingende instrument på 25 stemmer fordelt på to manualer og pedal bygget af orgelbyggerfirmaet Jensen & Thomsen i 1980.  

Orglet yder retfærdighed til såvel barokmusik som fransk romantisk orgelmusik. I 1996 blev orglet udvidet med et setzersystem (Langvad) med 8 x 1.000 kombinationer. 

Kirken har desuden et Hornung & Møller flygel, som bruges meget ved koncerter og sangeftermiddage. 

Solbjerg Kirkes Kor, som organisten er leder for, er på fem faste sangere. Der er tradition for sangere af høj standard, som medvirker med korsatser til både gudstjenester, musikgudstjener og koncerter. Den tradition ønskes videreført.

I øvrigt er der igennem mange år opbygget en stor tradition for månedlige sangeftermiddage med fællessang og korsang i Solbjerg Lag. Der er et stort ønske om, at den tradition også skal videreføres af den kommende organist.

Øvrige forhold

Kirken har god kontakt med den lokale skole og børnehaver og ønsker at organisten har pædagogiske evner til arbejdet med børn og unge mennesker, herunder deltagelse i arbejdet med sognets konfirmander i samarbejde med præsterne. 

Tjenesteforpligtelserne vil omfatte gudstjenester og kirkelige handlinger samt medvirken ved planlægning og afholdelse af koncerter og sognearrangementer. Herunder forventes det, at organisten er fortrolig med kirkens liturgi. Det er organistens opgave at føre tilsyn med orglet og kirkens øvrige musikinventar. Det forventes endvidere, at organisten varetager tilhørende administrative opgaver fx i forbindelse med aflønning af koret og PR-opgaver vedrørende koncertvirksomhed. 

Kirken ser i øvrigt frem, til hvad en ny organist kan bidrage med i netop Solbjerg Kirke for at fremme kirkens liv og vækst. Sognet er et bredt sammensat sogn fra børnefamilier til pensionister, så der er mange muligheder for at medvirke til og forny kirkens arbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker ved Solbjerg Sogns Menighedsråd. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk  

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  

Ansøgning, prøvespil og samtaler

Ansøgning med bilag samt angivelse af referencepersoner stiles til menighedsrådet og fremsendes elektronisk til 7103fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 17. februar 2021, kl. 12. Indkaldelse til samtale vil ske mandag den 22. februar. Der kan forventes prøvespil og samtaler torsdag den 4. marts og fredag den 5. marts i tidsrummet fra kl. 17 til 21.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås  ved henvendelse til menighedsrådets formand Thomas Knygberg på telefon 29 45 58 45 eller kontaktperson Poul Neergaard på telefon 20 51 79 43.